ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι και οι πρώτου βαθμού συγγενείς αυτών της POST INSURANCE, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, των ΕΛΤΑ καθώς και των θυγατρικών εταιρειών των ανωτέρω.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό χωρίς υποχρέωση αγοράς οποιουδήποτε προϊόντος και μόνο με την επαρκή συμπλήρωση εντύπου με τα στοιχεία τους και τα στοιχεία του αυτοκινήτου τους καθώς και με αποδοχή για ενημέρωση-λήψη οικονομικής προσφοράς ασφάλισης αυτοκινήτου. Το ανωτέρω έντυπο θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το προμηθευτούν από τα Καταστήματα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κατά τις ώρες λειτουργίας τους για το κοινό, αφού δε το συμπληρώσουν, θα μπορούν είτε να το παραδίδουν στο Κατάστημα είτε να το αποστέλλουν με συστημένη επιστολή στα γραφεία της εταιρείας: Post Insurance A.E. ,Αλκιβιάδου 120-122, 18535 Πειραιάς. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό με ένα έντυπο για κάθε αυτοκίνητο της ιδιοκτησίας του.
3. Η διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται  από την 17/12/2012 μέχρι και την 31/1/2013.
4. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/02/2013, ώρα 12.00 μμ , Παρασκευή 22/03/2013 , ώρα 12.00 μμ , στα γραφεία  της εταιρείας, οδ. Αλκιβιάδου 120-122, Πειραιάς, παρουσία συμβολαιογράφου, με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών, και απ΄ αυτήν θα αναδειχθούν  είκοσι πέντε (25) νικητές, έκαστος των οποίων θα κερδίσει ένα δωρεάν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου 6μηνης διάρκειας με το πρόγραμμα Post  Αυτοκίνητο Best. Θα κληρωθούν επίσης (25) επιλαχόντες για την περίπτωση μη παραλαβής ή μη αποδοχής του δώρου από τους κατά τα ανωτέρω κληρωθέντες.
5. Τα ονόματά των νικητών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.postinsurance.eu, ενώ οι ίδιοι θα ενημερωθούν  ταχυδρομικά, στην διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν δηλώσει επί του εντύπου συμμετοχής στον διαγωνισμό, που έχουν συμπληρώσει.
6. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των νικητών δεν εμφανιστεί μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του,  ή εμφανιστεί και δεν αποδεχθεί το δώρο του ή, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραλάβει αυτό εντός προθεσμίας 40 ημερών από την ημέρα της κλήρωσης, ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, χάνει το σχετικό δικαίωμα, το οποίο μεταφέρεται στους επιλαχόντες κατά τη σειρά που θα έχουν επίσης κληρωθεί. Το ασφαλιστήριο αφορά στο αμέσως επόμενο του διαγωνισμού εξάμηνο και δεν μεταφέρεται χρονικά στο μέλλον.
7. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή ή η μεταβίβασή τους σε τρίτο.
8. Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή των δώρων να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής αυτών, επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.
9. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς.
10. Η POST INSURANCE διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποίηση των όρων, αντικατάσταση των δώρων με άλλα ίσης αξίας, ή και ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των διαγωνιζομένων, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, κατά την εύλογη κρίση της.
11. Η καταχώριση των στοιχείων του διαγωνιζόμενου στο ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων της Post Insurance,  συνεπάγεται ταυτόχρονα και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, καθώς και τη συναίνεση και συγκατάθεσή του στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων, πάντοτε στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.
12. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής διενέξεως, για την επίλυση της διαφοράς αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
13. Οι όροι του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Β. Ρήγα, κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 59, και θα είναι ταυτόχρονα αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και στον δικτυακό τόπο www.postinsurance.eu

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
+30 210 3734444